TOP

Tervetuloa oppimaan

Kehitä ammattitaitoasi ja pidä yllä pätevyytesi toimia vaativissa finanssi- ja vakuutusalan tehtävissä osallistumalla Finvan verkkokoulutuksiin.

Tästä koulutusportaalista löydä itseopiskelukursseja, joilla voit kehittää osaamistasi itsenäisesti.

Kursseilla opit tehokkaasti teorian ja käytännön opiskelumateriaalin havainnollistavien esimerkkien ja soveltavien tehtävien avulla. Kurssit sisältävät yleensä myös lopputestin.

 

Vahvasti uudistunut Finva tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssialan koulutusta niin pankki-, vakuutus- kuin muillekin finanssialan osaamista tarvitseville toimijoille.

Palvelemme asiakkaitamme yli 45 vuoden kokemuksella ja yli tuhannen asiantuntijan verkostollamme varmistaen aina parhaat osaajat asiakkaidemme eduksi. Tarjontamme löydät osoitteesta www.finva.fi

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet

Verkkokurssissa kerrotaan, mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoituksella tarkoitetaan ja mitä lainsäädännössä sanotaan niiden estämisestä. Lisäksi kerrotaan, miten toimia, jos epäilee rahanpesua. Verkkokurssin kesto on n. 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Rahanpesun estäminen vakuutusliiketoiminnassa

Tässä verkkokurssissa kerrotaan esimerkein vakuutusalaan liittyvästä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen tavoista. Kurssin käytyäsi osaat arvioida paremmin asiakkaan liiketointa sekä varojen kohdetta ja alkuperää. Verkkokurssin kesto on n. 10 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Pankkiturvallisuus – Asiointirauha pankissa

Verkkokurssi keskittyy käytännönläheiseen ja ajantasaiseen tietoon asioimisesta pankissa. Opit kurssilla mm. saako pankissa ottaa kuvia tai videoita, voiko kuvia tai videoita jakaa somessa ja kuinka näihin tilanteisiin puututaan. Verkkokurssin kesto on n. 15 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Työeläke Suomessa

Verkkokurssilla opit, miten työhön perustuva työeläkejärjestelmä on Suomessa rakennettu, miten sitä hallinnoidaan ja mistä rahat saadaan. Työeläkevakuuttamisen osalta selviää, kenen velvollisuus on järjestää työeläkevakuutus sekä miten sitä valvotaan. Verkkokurssi on osa 3 kurssin Sosiaaliturvan verkkokurssikokonaisuutta. Verkkokurssin kesto on 30-40 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Johdannaiset

Johdannaisiksi kutsutuilla rahoitusinstrumenteilla on keskeinen rooli nykyaikaisilla finanssimarkkinoilla. Kurssilla opit perusteet johdannaismarkkinoista, johdannaistyypeistä, johdannaisten keskeisistä piirteistä ja käytöstä eri tilanteissa. Verkkokurssin kesto on 30-40 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Introduction to Banking

This course offers a compact introduction to some of the main aspects of banking. The concepts and ideas are presented in a way that requires little prior knowledge. Independent research is also encouraged for deeper insight. Introduction to Banking will take approximately 15 minutes.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Juridiikkaa vakuutusmyyjille – Asiakkaan hankinta

Verkkokurssilla selvitetään, millainen velvollisuus sinulla vakuutusmyyjänä on antaa tietoja vakuutuksista. Lisäksi tarkastellaan sitä, mitä tämän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa ja millaisia erityissäädöksiä vakuutusasiamiehillä on. Verkkokurssin kesto on 20-30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Juridiikkaa vakuutusmyyjille – Asiakkuuden hoitaminen

Verkkokurssilla tarkastellaan vakuutuksenantajalta vakuutuksen voimassa ollessa edellytettäviä toimia sekä mahdollisuutta vakuutuksen muuttamiseen. Lisäksi perehdytään vakuutussopimuksen päättymiseen liittyviin asioihin. Verkkokurssin kesto on 20-30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

ASP-järjestelmä tutuksi

ASP-järjestelmä tutuksi -verkkokurssi perehdyttää syvällisesti asuntosäästöpalkkiojärjestelmään. Kurssin keskeisiä aihealueita ovat asuntosäästösopimus (ASP-sopimus), ASP-lainoitus ja ASP-järjestelmään liittyvät säädökset. Verkkokurssin kesto on 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Luoton myöntäminen

Verkkokurssissa kerrotaan esimerkein luoton myöntämiseen kytkeytyvää kuluttajansuojalainsäädäntöä Suomessa sekä muuta lainsäädäntöä. Painopiste verkkokurssilla on asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen myöntämisessä.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat

Verkkokurssin suorittanut ymmärtää kansantaloustieteen perustermejä sekä kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden välistä yhteyttä. Suorittaja on perehtynyt myös keskuspankkien rooliin ja vaikutukseen rahoitusmarkkinoilla.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta, osaamiskoe II

Osaamiskoe mittaa sijoitusneuvoja antavien henkilöiden osaamista. Osaamiskokeen suorittajalla on ajantasainen tietämys kansatalouden ja rahoitusmarkkinoiden yhteydestä, sijoitustuotteista ja näihin liittyvästä verotuksesta ja sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvistä menettelytavoista.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Tietosuoja asiakaspalvelussa finanssialalla

Verkkokurssi perehdyttää tietosuoja-asioihin käytännöllisestä näkökulmasta. Kurssin jälkeen osaat paremmin huomioida työssäsi tietosuojaa ja kehittää omalta osaltasi käytäntöjä oikeaan suuntaan.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutusmarkkinat

Kurssi kertoo Suomen vakuutusmarkkinoista. Kurssin jälkeen tiedät, mitä toimijoita markkinoilla on ja mitä palveluita ne tuottavat.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutusalan eettiset säännökset

Kurssilla käydään läpi eettisiä normeja ja standardeja vakuutusalalla Näitä ovat esim. hyvät tavat ja kuluttajansuoja, asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä säännöksiä.

Verkkokurssin kesto on 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Yleistä vakuutussopimuksista

Kurssi perehdyttää vakuutuksiin sopimuksina. Kurssilla kerrotaan, millaisia vakuutussopimuksia tehdään ja miksi asiakas ottaa vakuutuksen. Kurssilla esitellään vakuutustoiminnan ja -alan keskeiset termit, periaatteet ja käsitteet.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutuksen elinkaaren vaiheet

Kurssilla käydään läpi vakuutuksen elinkaaren vaiheet. Vaiheiden tunteminen helpottaa asiakkaan palvelemista tehokkaasti.

Verkkokurssin kesto on 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Osaamistesti, henkivakuutukset

Testi perustuu Henkivakuutukset-kurssin sisältöön.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Förhindrande av penningtvätt i försäkringsrörelsen

Rahanpesun estäminen vakuutusliiketoiminnassa

LOGGA IN ->

Dataskydd i förvaltningen

Denna webbkurs handlar om datasekretessfrågor ur förvaltningsperspektiv. Då du gått kursen kan du i ditt arbete bättre beakta datasekretessen och på egen hand utveckla förvaltningens praxis.

Webbkursen tar ca 30 minuter.

LOGGA IN ->

Autoliikkeiden ja katsastuskonttoreiden vakuutustoiminta

Verkkokurssi tarjoaa koulutusta autoliikkeissä ja katsastusasemilla toimiville vakuutuksien myynnin tueksi.  Kurssi on suunniteltu vastaamaan vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja EU-direktiivin (IDD, insurance distribution directive) vaateita.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Forebygge hvitvasking og terrorfinansiering

Kurset gir deg viktig informasjon om forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering. Etter kurset skal du forstå hvorfor forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering er viktig, kjenne dine forpliktelser og vite f.eks. når du må avbryte et kundeforhold, det være seg etablert eller i etableringsfasen og være i stand til å sende en hvitvaskingsmelding i avvikende eller mistenkelige situasjoner. 

LOG IN ->

Huijaukset ja petosyritykset

Verkkokurssissa tutustutaan käytännönläheisesti huijauksiin ja petosyrityksiin sekä niiden havainnointiin ja estämiseen. Verkkokurssit on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille, joiden on tunnettava ja ymmärrettävä tietoturvan merkitys. Kurssin Miten toimia? ohjeet on suunnattu finanssialan toimijoille.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Förhindrande av penningtvätt (SVE)

Webbkursen ger utbildning som uppfyller kravet om att aktörer inom finansbranschen är skyldiga att ha kännedom om sina kunders verksamhet, observera och utreda misstänkta affärstransaktioner och anmäla sina misstankar till Centralen för utredning av penningtvätt. Webbkursen förklarar vad som avses med penningtvätt och finansiering av terrorism och vad som föreskrivs i lagar och förordningar om förhindrande av dessa. Vidare förklaras hur man ska agera, om man misstänker penningtvätt.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Rahanpesun estäminen pankkitoiminnassa

Tässä verkkokurssissa kerrotaan esimerkein pankkitoimintaan liittyvästä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen tavoista. Kurssin käytyäsi osaat arvioida paremmin asiakkaan liiketointa sekä varojen kohdetta ja alkuperää. Verkkokurssin kesto on n. 10 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Asiakkaan tunteminen

Tältä verkkokurssilta saat käytännön eväät asiakkaan tuntemiseen. Kurssi on tarkoitettu kaikille finanssialalla työskenteleville. Verkkokurssissa on runsaasti esimerkkejä ja tehtäviä finanssialan eri osa-alueilta. Verkkokurssin kesto on n. 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Pankkiturvallisuus – Uhkaavat asiakastilanteet

Verkkokurssi keskittyy käytännönläheiseen tietoon ja osaamiseen uhkaavissa asiakastilanteissa. Kurssilla käydään läpi, miten toimia tilanteessa, jossa asiakas on uhkaava tai väkivaltainen sekä, miten voit toimia ennakoivasti ja ehkäistä uhkatilanteita. Verkkokurssin kesto on n. 20 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Verkkokurssilla käydään läpi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen mukaisia vakuutuksia. Verkkokurssi sisältää videoita, tehtäviä ja lopputestin. Verkkokurssi on osa Sosiaaliturvan verkkokurssikokonaisuutta, joka koostuu kolmesta verkkokurssista. Verkkokurssin kesto on 30-40 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Intro vakuutusalaan

Verkkokurssin aihealueet ovat vakuutusten ominaisuudet, vakuutustoiminnan perussäännöt, hyvä vakuutustapa, henkilötietojen käsittely, vaitiolovelvollisuus ja rahanpesun estäminen. Kompakti koulutus perehdyttää osallistujat vakuutusalan perusteisiin. Verkkokurssin kesto on n. 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Kansantalouden perusteet finanssialalle

Verkkokurssi antaa yleiskuvan kansantaloudesta ja rahan liikkumisesta yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin jälkeen keskustella mainituista asioista asiakkaiden kanssa. Verkkokurssin kesto on n. 50 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Juridiikkaa vakuutusmyyjille – Lakisääteinen vakuutusturva ja vapaaehtoiset vakuutukset

Tavoitteena on antaa perustietoa sosiaaliturvajärjestelmästämme ja hieman tarkemmin lakisääteisistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksista sekä liikennevakuutuksista. Verkkokurssin kesto on 20-30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Juridiikkaa vakuutusmyyjille – Asiamiestoiminta

Vakuutuksia myytäessä on aina olennaista, että asiakas saa tiedot itse vakuutuksesta. Tällä verkkokurssilla tarkastellaan niitä erityissäännöksiä, jotka koskevat vakuutusasiamiesten toimintaa. Verkkokurssin kesto on 20-30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Hyvä pankkitapa ja maksulaitoksen salassapitovelvoite käytännössä

Verkkokurssilla tutustut hyvään pankkitapaan. Opit, mitä hyvällä pankkitavalla tarkoitetaan ja mitä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu on. Paneudut asiakassuhteeseen ja asiakkaan tunnistamiseen.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Asunto-omaisuuden ostamisprosessi

Verkkokurssi perehdyttää asunto-omaisuuden ostoprosessiin. Asunto-omaisuuden ostoprosessia tarkastellaan pankin näkökulmasta huomioiden seikat, jotka erityisesti pankin asiantuntijan tulee tietää ja tuntea pankin ollessa mukana rahoittamassa asunto-omaisuuden ostoa.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Sijoitustuotteet ja verotus

Verkkokurssin suorittanut on vahvistanut sijoitustuotteita tarjoavien sekä sijoitustuotteista tietoja antavien henkilöiden osaamiseen liittyvää tietoaan eri sijoitustuotteiden pääpiirteistä, riskeistä ja ominaisuuksista, kuluista sekä yleisistä veroseuraamuksista. Suorittaja on perehtynyt myös sijoitustuotteisiin liittyvien tietojen, kuten avaintietoesitteiden sekä tilinpäätöksestä johdettujen taloudellisten tietojen, arvioimiseen.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Tietosuoja hallinnossa

Verkkokurssi käsittelee tietosuoja-asioita hallinnollisesta näkökulmasta. Kurssin jälkeen osaat paremmin huomioida työssäsi tietosuojaa ja kehittää osaltasi hallinnon käytäntöjä oikeaan suuntaan.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutustarpeen määrittäminen

Kurssi perehdyttää ennen vakuutustarjouksen tekemistä tehtävään asiakastarpeen määrittämiseen.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutuksenantajan ja -ottajan tiedonantovelvollisuus

Kurssilla käydään läpi vakuutusyhtiölle ja vakuutusmeklarille asetetut vaatimukset tietojen antamisesta asiakkaalle sekä tarkastellaan asiakkaan tiedonantovelvollisuutta. Lisäksi selvitetään, mitä seurauksia on tiedonantovelvollisuuden laiminlyömisestä.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutus on voimassa

Kurssilla kerrotaan, milloin vakuutussopimus syntyy, milloin vakuutusyhtiön vastuu alkaa sekä milloin on vakuutuksenottajan velvollisuus maksaa vakuutusmaksu. Lisäksi kerrotaan tilanteesta, jossa vakuutusmaksu jätetään maksamatta ja vakuutusyhtiön oikeudesta vakuutusmaksuun.

Verkkokurssin kesto on 20 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vakuutus päättyy

Kurssilla perehdytään tilanteisiin, joissa vakuutussopimus päättyy, ja tutustutaan irtisanomismenettelyyn.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Osaamistesti, yleiset osiot

Testi perustuu Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuuden yhteisiin verkkokursseihin (9 kpl).

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Vakuutusten tarjoaminen: Osaamistesti, sijoitusvakuutukset

Testi perustuu Sijoitusvakuutukset-kurssin sisältöön.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Förhindrande av penningtvätt inom bankverkssamheten

Rahanpesun estäminen pankkitoiminnassa

LOGGA IN ->

Dataskydd inom kundservice i finansbranschen

I denna webbkurs går man genom faktorer som gäller datasekretess ur en praktisk synvinkel. Efter kursen kan man i sitt arbete bättre beakta datasekretessen och för sin egen del utveckla praxis i rätt riktning.

LOGGA IN ->

Slik foregår hvitvasking og terrorfinansiering

I kurset viser vi ved hjelp av eksempler metoder for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til bankvirksomhet. Etter kurset skal du bedre kunne vurdere kundens forretninger, investeringer og midlenes opprinnelse. Observasjonene til alle som arbeider i banknæringen er viktige for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering.

LOG IN ->

Bli kjent med kunden

Kurset gir deg praktiske verktøy som hjelper deg med å bli kjent med kundene dine.  Dette nettkurset er et svar på lovpålagte krav til finansbransjen om å kjenne sine kunder, følge med på kundenes virksomhet og disposisjoner og melde fra om mistenkelige forhold. Kurset er ment for alle som arbeider i finansnæringen. 

LOG IN ->

God banksed och tystnadsplikt för betalningsinstitut i praktiken

Denna webbkurs ger dig en introduktion i god banksed och tystnadsplikt för betalningsinstitut. Webbkursens ämnesområden: god banksed och andra normer, kundidentifiering och kundkännedom, penningtvättsregler, kundinformation, kundklagomålshantering, kreditgivning, marknadsföring, kunders rättighet att erbjudas finansiella tjänster, samt jämställd och lika behandling av kunderna. 

LOG IN ->

Förhindrande av penningtvätt inom bankverksamheten (SVE)

Webbkursen ger utbildning som uppfyller kravet om att aktörer inom finansbranschen är skyldiga att känna till sina kunders verksamhet, observera och utreda misstänkta affärstransaktioner och anmäla sina misstankar. I denna webbkurs behandlas med hjälp av exempel penningtvätt som anknyter till bankverksamheten och olika metoder för finansiering av terrorism. När du har avlagt kursen kan du bättre bedöma kundens affärsverksamhet samt föremålet och ursprunget för medlen.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Rahanpesun estäminen sijoituspalveluyrityksen toiminnassa

Tässä verkkokurssissa kerrotaan esimerkein sijoituspalveluyrityksen toimintaan liittyvästä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisen tavoista. Kurssin käytyäsi osaat arvioida paremmin asiakkaan liiketointa sekä varojen kohdetta ja alkuperää. Verkkokurssin kesto on n. 10 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Pankkiturvallisuus – Turvallinen työpaikka

Verkkokurssi keskittyy käytännönläheiseen ja ajantasaiseen, vaadittavaan tietoon työpaikan turvallisuudesta ja vastuista. Saat myös tietoa, kuka huolehtii turvallisuudesta ja miten voit itse vaikuttaa työpaikan turvallisuuteen. Verkkokurssin kesto on n. 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Pankkiturvallisuus – Toiminta ryöstötilanteessa

Verkkokurssi keskittyy käytännönläheiseen osaamiseen ryöstötilanteessa toimimiseksi. Saat tietoa, miten toimia pankkiryöstö- tai panttivankitilanteessa, avun hälyttämisestä ja jälkihoidosta. Verkkokurssin kesto on n. 20 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Kelan etuudet

Verkkokurssin painopisteenä on tuet sairauden hoidossa ja sairauden aikana sekä tuet perheenjäsenen kuoleman jälkeen. Verkkokurssi sisältää kahdeksan aihealuetta, joista on videoita, tehtäviä ja lopputesti. Verkkokurssi on osa Sosiaaliturvan verkkokurssikokonaisuutta, joka koostuu kolmesta verkkokurssista. Verkkokurssin kesto on 30-40 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Intro pankkialaan

Verkkosisältö tiivistää pankkialan perusteet yleistajuisesti. Kurssin aihealueet ovat rahoitustoiminta, pankkitoimiala, pankin tehtävät, pankin tase ja vakavaraisuus, pankkitoiminnan sääntely ja pankin riskinhallinta. Verkkokurssin kesto on n. 15 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Juridiikkaa vakuutusmyyjille - Vakuutustoiminnan perusteet

Verkkokoulutuksessa perehdyt vakuutuksia myyvien henkilöiden asemaan ja velvollisuuksiin oikeudellisesta näkökulmasta. Ainakin näitä sääntöjä on siis noudatettava ja näiden lisäksi vakuutusyrityksessä voi olla omia, tarkempia määräyksiä ja ohjeita. Verkkokurssin kesto on 20-30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Juridiikkaa vakuutusmyyjille – Vakuutussopimuksen solmiminen

Verkkokurssilla keskitytään vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuuteen. Lisäksi tarkastellaan sitä, milloin vakuutussopimus tulee voimaan ja milloin vakuutuksenantajan vastuu vakuutustapahtumasta alkaa. Verkkokurssin kesto on 20-30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Luotto- ja asuntomarkkinat Suomessa

Verkkokurssissa kerrotaan esimerkein luotto- ja asuntomarkkinoiden toiminnasta Suomessa. Kurssin käytyäsi osaat arvioida luotto- ja asuntomarkkinoiden liikkeiden perusteella markkinoilla tapahtuvien muutosten vaikutusta taloudelliseen tilanteeseen.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Menettelytavat sijoituspalveluiden tarjoamisessa

Verkkokurssin suorittanut on opiskellut esimerkein sijoituspalveluiden tarjoamiseen liittyviä oikeita ja asianmukaisia menettelytapoja. Menettelytavoista on keskityttty ennen kaikkea sijoituspalveluiden tarjontaan liittyviin vastuukysymyksiin, kuten soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointiin. Lisäksi kurssilla on perehdytty markkoiden väärinkäyttöön ja sisäpiirisääntelyyn liittyviin seikkoihin.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Sijoitustuotteet ja sijoitusneuvonta, osaamiskoe I

Osaamiskoe mittaa sijoitustuotteista tietoja antavien henkilöiden osaamista. Osaamiskokeen suorittajalla on ajantasainen tietämys kansatalouden ja rahoitusmarkkinoiden yhteydestä, sijoitustuotteista ja näihin liittyvästä verotuksesta ja sijoituspalveluiden tarjontaan liittyvistä menettelytavoista. 

KIRJAUDU KURSSILLE->

Yritykset ja riskienhallinta

Verkkokurssi antaa hyvät perustiedot riskienhallinnasta. Kurssi perehdyttää keskeisiin yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Verkkokurssissa yrityksellä tarkoitetaan osakeyhtiöitä ja yhteisöjä.

Verkkokurssin kesto on 30 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Tietosuoja finanssialalla

Verkkokurssilla käydään läpi tietosuojaan liittyvää seikkoja käytännöllisestä näkökulmasta. Kurssin käytyäsi osaat paremmin huomioida työssäsi tietosuojaa ja kehittää omalta osaltasi käytäntöjä oikeaan suuntaan.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Asiakasvalitusten käsittely

Kurssin käytyäsi osaat neuvoa asiakasta, miten hän voi hakea muutosta korvauspäätökseensä tai sijoitussidonnaiseen tuotteeseensa. Verkkokurssilla saat perustietoa korvaustoiminnan periaatteista, itseoikaisusta sekä muuutoksenhausta ja lautakuntakäsittelystä.

Verkkokurssin kesto on 25 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Vahinkovakuutukset

Kurssilla käsitellään vahinkovakuutusluokkiin kuuluvien vakuutusten perusasioita. Kurssi on yleisesitys ja sisältää vain tiettyjä rakenteellisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita.

Verkkokurssin kesto on 40 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Henkivakuutukset

Kurssilla tutustutaan henkilövakuuttamisen keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin sekä henkivakuutuksen yleisimpiin tuoteratkaisuihin. Kurssi sisältää asioita, joiden osaaminen saattaa helpottaa sijoitusvakuutuksiin perehtymistä.

Verkkokurssin kesto on 45 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Sijoitusvakuutukset

Kurssilla esitellään keskeiset sijoitusvakuutusten piirteet ja tärkeät käsitteet. Kurssin asioihin kuuluvat myös henkivakuutukset, kapitalisaatiosopimukset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

Verkkokurssin kesto on 45 min.

KIRJAUDU KURSSILLE->

Vakuutusten tarjoaminen: Osaamistesti, vahinkovakuutukset

Testi perustuu Vahinkovakuutukset-kurssin sisältöön.

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Förhindrande av penningtvätt

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen yleiset käytänteet

LOGGA IN ->

Förhindrande av penningtvätt i värdepappersföretagets verksamhet

Rahanpesun estäminen sijoituspalveluyrityksen toiminnassa

LOGGA IN ->

Kundkännedom

På denna webbkurs får du praktiska tips om kundkännedom. Målet är att du efter kursen ska kunna bl.a. informera kunden om varför uppgifter samlas in om hen, identifiera en person- och företagskund på ett tillförlitligt sätt och kontrollera huruvida kunden är en politiskt utsatt person.

LOGGA IN ->

God skikk og finansinstitusjonenes plikt til hemmelighold

På dette kurset blir du kjent med bransjestandarden God skikk og finansforetakenes taushetsplikt. Du vil lære hva loven og bransjestandarden God skikk sier om taushetsplikt og personvern. Nettkursets temaområder: God skikk, kundeidentifisering og kundekjennskap, kundeforhold samt likestilt, ikke-diskriminerende behandling av kundene.

LOG IN ->

Käytännön tietoturva tutuksi

Verkkokurssissa tutustutaan käytännönläheisesti mitä tietoturva on ja mitä se merkitsee sekä ohjeistetaan turvalliseen laitteiden käyttöön. Verkkokurssit on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille, joiden on tunnettava ja ymmärrettävä tietoturvan merkitys. 

KIRJAUDU KURSSILLE ->

Kundkontroll (SVE)

Webbkursen ger utbildning som uppfyller kravet om att aktörer inom finansbranschen är skyldiga att ha kännedom om sina kunders verksamhet, observera och utreda misstänkta affärstransaktioner och anmäla sina misstankar. Denna webbkurs ger dig praktiska tips om kundkontroll. Kursen är avsedd för alla som arbetar inom finansbranschen. Webbkursen innehåller rikligt med exempel och uppgifter som anknyter till de olika sektorerna inom finansbranschen. 

KIRJAUDU KURSSILLE ->